Show simple item record

dc.contributor.author‫مهدی فخرالدینیfa_IR
dc.coverage.spatial‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده داروسازیfa_IR
dc.date.accessioned2016-09-09T18:33:04Z
dc.date.available2016-09-09T18:33:04Z
dc.date.submitted2010en_US
dc.identifier.other26270en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/39713
dc.description.abstract‫تعیین میزان فلزات سمی مانند سرب و کادمیوم بخش مهمی از کنترل کیفیت شیر می باشد‭Codex Alimentarious Commission‬ تنها برای سرب موجود در شیر میزان باقی مانده بیشینه تعیین کرده است .با توجه به ماهیت سمی سرب و اهمیت شیر در رژیم غذایی کودکان و تاثیرپذیری بیشتر این گروه از سمیت سرب، تصمیم گرفته شد که میزان این فلز در شیر توزیع شده در مدارس شهر تهران شیر مدرسه ای ایران شما بررسی شود .تعداد نمونه ها،‭8‬ عدد از یک سری ساخت شیر تولید شده بود .سرب و کادمیوم نمونه ها از طریق پالس ولتامتری تفاضلی با برهنه سازی آندی‭(DPASV)‬ به طور همزمان اندازه گیری شد .میانگین غلظت سرب و کادمیوم شیر به ترتیب‭ppb3/34‬ و‭42/0ppb‬ بود .مقدار‭HORRATr‬ برای سرب‭5020/0‬ و برای کادمیوم‭1954/2‬ بود .حساسیت روش برای کادمیوم تقریبا‭2‬ برابر سرب و حد تشخیص سرب تقریبا‭3‬ برابر کادمیوم تعیین شد میانگین بازدهی روش پس از آماده سازی نمونه برای سرب‭012/96‬ و برای کادمیوم‭182/99‬ بود .مقادیر سرب اندازه گیری شده در شیر مدرسه ای ایران بسیار کمتر از‭MRL‬ تعیین شده و قابل قبول بود .واژگان کلیدی :سرب، کادمیوم، شیر، پالس ولتامتری تفاضلی با برهنه سازی آندیfa_IR
dc.format.extent260en_US
dc.language.isofa_IRen_US
dc.publisher‫کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیfa_IR
dc.title‫اندازه گیری میزان سرب در چند نمونه شیر محصول کارخانجات داخلی، توزیع شده در تهرانfa_IR
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.supervisorعباس طباطباییfa_IR
dc.student.degree‫دکتراfa_IR
dc.student.major‫داروسازیfa_IR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record