Show simple item record

dc.contributor.author‫محمدباقر تهرانی قدیمfa_IR
dc.coverage.spatial‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشکده پزشکیfa_IR
dc.date.accessioned2016-09-09T17:51:22Z
dc.date.available2016-09-09T17:51:22Z
dc.identifier.other22249en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/35806
dc.description.abstract‫بمنظورشناسایی ریسک فاکتور های اصلی برای وقوع نارسایی حاد کلیه متعاقب ترمیم الکتیو واورژانس انوریسم ائورت شکمی نتایج‭ ۷۰ ‬مورد اخیراز این جراحیها که در۷سال گذشته انجام شده بود تجزیه وتحلیل شد از این بیماران‭ ۵۳ ‬نفر مرد و‭ ۱۷‬نفر زن بودند وسن متوسط انها‭ ۷۱ ‬سال در محدوده سنی‭ ۳۷-۹۰ ‬بودقبل از عمل‭ ۳۳ ‬درصد از این بیماران بیماری انسدادی مزمن ریه داشتند ودر‭۱۹ ‬درصد بیماران سطح پایه کراتینین سرم بیشتر از‭ ۱/۵ ‬میلیگرم دردسی لیتر بود یک بیمار وابسته به دیالیز بود و‭۵۳‬درصد بیماری ایسکمی قلب داشتند همه جراحیها از طریق صفاق انجام شده بود جراحی اورژانس در‭۱۴ ‬درصد از بیماران اتفاق افتاده بود میزان مرگ ومیر بعد از عمل برای جراحی های الکتیو واورژانس به ترتیب‭۲۰ ‬و‭ ۷۰‬درصد بود میزان مرگ ومیر کلی‭۲۷ ‬درصد بود نارسایی کلیه بعد از عمل جراحی اورژانس۰۱۰ ‭p=‬ وپارگی ائوریسم‭۰۳۹ ‬‭p =‬ومرگ بعد از عمل جراحی‭p= 005‬ پ‌ی‌داکردیم ولی سایر متغیر ها رابطه معنی داری نداشتند این مطالعه نشان داد که بیمارانی که بصورت اورژانس تحت عمل جراحی قرارگرفتند یاپارگی ائوریسم دارند بعد از عمل در معرض خطر قابل توجه مرگ قرارمیگیرند یاپارگی ائوریسم دارند بعد از عمل در معرض خطر قابل توجه مرگ قرار میگیرند وجود بی کفایتی کلیه قبل از عمل دیالیز نیز ریسک فاکتور مهمی برای مرگ بعد از عمل بود‭p=016 .‬ پیشنهاد میشود که ارزیابی قبل از عمل عملکرد کلیه وقلبی وعروقی بطور دقیق انجام گیرد وقبل از عمل فونکسیون انها به بالاترین حد مطلوب رسانده شود نیز مراقبت های بعد از عمل بهتر شود تامیزان مرگ ومیر وموربیدیتی این نوع جراحی علیرغم افزایش تعدادبیماران پر خطر پایین باشد همچنین بایستی مطالعات بیشتری باتعداد بیماران زیاد وبصورت چند مرکزی واینده نگر انجام گیرد .fa_IR
dc.format.extent27en_US
dc.language.isofa_IRen_US
dc.publisher‫کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیfa_IR
dc.title‫بررسی عوامل خطر بروز نارسایی حاد کلیه در جراحی آنوریسم آئورت شکمی در بیمارستان شهداء تجریش از سالهای‭۱۳۷۵-۸۱ ‬fa_IR
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.supervisorعباس دانشمندfa_IR
dc.student.degree‫دکترای تخصصیfa_IR
dc.student.major‫بیهوشی و مراقبت های ویژهfa_IR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record