Show simple item record

dc.contributor.author‫سپیده اسدیfa_IR
dc.coverage.spatial‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشکده پزشکیfa_IR
dc.date.accessioned2016-09-09T17:49:46Z
dc.date.available2016-09-09T17:49:46Z
dc.date.submitted2001en_US
dc.identifier.other20654en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/34033
dc.description.abstract‫چکیده: هیسترکتومی ابدومینال شایعترین عمل جراح داخل شکمی بعد از سزارین است بستن پریتودن احشایی و جدار یدر این عمل متداول می باشد و لی ضرورت آن ثابت نشده است این در حال یاست که در حوزه جراحی عمومی فایده آن برای ترمیم پریتوان جداری شناخته نشده و بررسیهای انسانی و حیوانی نشانگر افزایش احتمال چسبندکی در وضعیت ترمیم پریتوان می باشد این مطالعه برای بررسی اثر عدم ترمیم پریتوان احشایی و جداری بر مدت عمل و سیر بالینی و عوارض زودرس بعد از هیسترکتومی ابدومینال با کاف باز انجام شده در بمیاراینکه به دلایل غیر بدخیمی تحت عمل هییسترکتومی ابدویمنال قرار گرفتند پریتوان به طور تصادفی در عده ای ترمیم شد (گروه بسته‭(‬و در عده دیگر باز گذاشته شد (گروه باز‭. (‬ ترومای حین عمل و تعبیه درن معیارهای خروج از مطالعه بودند طول مدت عمل شاخصهای مربوط به ترانزیت روده ای (صدای روده ،شروع مایعات از راه دهان ، نیاز به میلین‭(‬ ،درد بعد از عمل (شدت برحسب‭VAS‬ ،نیاز به مسکن تزریقی‭(‬، دفع ادرار (نیاز به کاتتر مجدد مثانه‭(‬، مشکلات زخم (بازشدن ، هماتوم ،عفونت) ،عفونت بعد ازعمل (تب ،نیاز به درمان با آنتی بیوتیک‭(‬ و همانطور میزان افت هموگلوبین و مدت بستری در دو گروه اندازه گیری و مورد آزمون آمار ی قرار گرفت . از‭ ۱۳۲ ‬بیمار مورد مطالعه‭۴ ‬نف‌راز مطالعه حذف شدند‭۶۰ ‬نفر در گروه باز و‭۶۷۸ ‬نفر در گروه بسته قرار گرفتند .‭۲ ‬گ‌روه از نظر سن ، ابتلا به دیابت ،اندیکاسیون عمل ، هموگلوبین قبل از عمل نوع بیهوشی ،وسعت عمل مشابه بودند . طول مدت عمل در گروه باز به میزان‭ ۲۰ ‬دقیقه کوتاهتر از بسته بود‭(P=0.005)‬ مشکلات زخم شامل‭۴ ‬مورد باز شدن و‭۲ ‬مورد عفونت فقط در گروه شاهد مشاهده شد(P=0.02)‭۲ ‬گروه از نظر دیگر متغیرهایی که مورد سنجش قرار گرفتند تفاوت آماری معنی داری نشان نداند این مطالعه نشان داد که عدم ترمیم پریتوان احشایی و جداری در هیسترکتومی ابدومینال سبب افزایش میزان ایلئوس رتانسیون ادراری و درد بعد از عمل نمی شود ضمن اینکه با کوتاهی مدت عمل و طول بیهوشی همراه است .fa_IR
dc.format.extent29en_US
dc.language.isofa_IRen_US
dc.publisher‫کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیfa_IR
dc.subject‫‫‫‫Abdominal Injuries - surgery‬fa_IR
dc.subjectHysterectomy - methods‬fa_IR
dc.subjectPeritoneal Diseases - surgery‬fa_IR
dc.subjectParietal Cells , Gastric‬fa_IR
dc.title‫بررسی تاثیر باز گذاشتن پریتوان احشایی و جداری بر سیر بالینی بعد از عمل ابدومینال هیسترکتومیfa_IR
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.supervisor‫نصوحیfa_IR
dc.student.degree‫تخصصی ( زنان و زایمان‭(‬fa_IR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record