Show simple item record

Examine The Problems Of The Educational Program Of Students' Opinion On Alborz University Of Medical Sciences In 1390

dc.contributor.authorبهمنی سمنگانی, لیلاfa_IR
dc.contributor.authorBahmaniSamangani, Leilaen_US
dc.date.accessioned2015-01-06T17:16:22Z
dc.date.available2015-01-06T17:16:22Z
dc.date.issued2011-01-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/18979
dc.description.abstractچکیده: زمینه: برنامه هاي آموزشي از اجزاي بسياري تشكيل شده اند كه در مسیر اجرای آن مشکلاتی برای دانشجویان به عنوان بخش هايي از يك سيستم آموزشی پیش خواهد آمد که خود آنها مي توانند با نظرات ارزشمند خود راه گشاي مشکلات موجود باشند. هدف : تعيين مشكلات برنامه آموزشي از دیدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي البرزمی باشد. روش مطالعه: جامعه مورد بررسی تعدادی از دانشجويان دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی البرز در مقطع كارداني و كارشناسي مي باشند.با روش نمونه گیری طبقه ایی متناسب با سهم که با توجه به تعداد دانشجویان و رشته های مختلف، تعداد 234 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مطالعه پرسشنامه محقق ساخته بر گرفته از متون استاندارد و مطالعات قبلی در دو بخش ویژگیهاي دموگرافیک و سؤالات مرتبط با اجزاء مختلف یک برنامه آموزشی با ضریب آلفای کرونباخ 85% در نظر گرفته شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های حاصل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها : در حالت کلی ، مشکلات مربوط به اساتید و مدیریت حوزه آموزشی و برنامه ریزی دارای بیشترین وزن و مشکلات انگیزشی دارای کمترین وزن می باشند. در تمامی حوزه ها میانگین نظرات دانشجویان مقطع کارشناسی، پایین تر از دانشجویان مقطع کاردانی و مشکلات دانشگاهی از نظر دانشجویان مونث بیشتر از دانشجویان مذکر می باشد.(p<0/05 ) بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دانشجویان ترم های بالاتر با مشکلات بیشتری مواجهه می شوند در نتیجه با توجه به مطالعاتی مشابه که در جهت ارتقا و برطرف نمودن مشکلات دانشجویان انجام شده به نظر میرسد که مدیریت دانشگاه در سطوح مختلف از نتایج حاصل از این ارزشیابی در آینده به عنوان خط مشی ارتقا کیفیت برنامه ریزی آموزشی استفاده کنند. کلیدواژه ها: برنامه آموزشی، دیدگاه دانشجویان، مشکلات آموزشی.fa_UR
dc.publisherFMEen_US
dc.subjectسال 90fa_IR
dc.titleبررسی مشكلات برنامه آموزشي از دیدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي البرز در سال1390fa_IR
dc.titleExamine The Problems Of The Educational Program Of Students' Opinion On Alborz University Of Medical Sciences In 1390en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record